EN IT DE SL FR

WP1 - Priprava projekta.

WP1 - Priprava projekta.
Vodja WP: CIPRA International
Aurelia Ullrich
Im Bretscha 22, Postfach 142 FL-9494 Schaan
Telefon: +423 237 53 08
E-mail: aurelia.ullrich@cipra.org

WP2 - Upravljanje projekta.

WP2 - Upravljanje projekta.
Vodja WP: FIWI - Univerza za veterinarsko medicino na Dunaju (Research Insitute of Wildlife Ecology)
Chris Walzer
Savoyenstrasse 1, A-1160 Vienna, Austria
Telefon: + 4314890915180
E-mail: Chris.Walzer@vu-wien.ac.at

WP3 - Informacije in oglasevanje.

WP3 - Informacije in oglaševanje. Delovni paket 3 obdeluje strategijo komunikacije, ki ima za cilj posredovanje informacij širši javnosti o projektu (skupaj z Evropskim programom, iz katerega izhaja), o njegovih ciljih in rezultatih, in sicer ob sodelovanju raznih medijev.
ECONNECT predstavlja veliko priložnost za informiranje oseb, ki imajo pomembno vlogo pri odločanju: obvešča jih o pomenu ekoloških koridorjev in o njihovi učinkovitosti pri ohranjanju biotske raznovrstnosti ter o potrebi po novem modelu razvoja Alp. Za dosego omenjenega cilja je treba poudariti pomen koridorjev v bodočih razvojnih strategijah ter ozaveščati javnost in druge pomembne subjekte.
Širjenje rezultatov projekta poteka na spletni strani in po drugih običajnih komunikacijskih poteh (novice, brošure, predavanja, mailing itd.).
Bistvenega pomena je tudi notranja komunikacija: ker projektni partnerji ne živijo v isti državi in so udeleženi v številnih dejavnostih, je treba poskrbeti tudi za pretok informacij in sporočil med njimi.

Vodja WP: WWF Italia
Riccardo Nigro
via Orseolo 12, 20144 Milano - Italy
Telefon: +39 02 831 332 16
E-mail: r.nigro@wwfrp.it

WP4 - Upravljanje s podatki.

WP4 - Upravljanje s podatki. WP delovni paket 4 je namenjen razvoju in upravljanju platforme GIS za analiziranje ekoloških mrež znotraj alpskega prostora. Med aktivnostmi WP4 je predvideno zbiranje vrste že obstoječih podatkov, ki jih dostavljajo polotne regije. Zato bo velik del opravil namenjen prilagajanju, dopolnjevanju in usklajevanju že obstoječe podatkovne baze, koristne za WP5 in za polotne regije. Ocenjene in proučene bodo tudi metode za uskladitev podatkov, ki jih bodo razvili v drugih nacionalnih ali EU projektih. Ta ocena bo podlaga za izdelavo procesa usklajevanja, primernega za ECONNECT. WP4 pa pomaga polotnim regijam pri uporabi geografskih informacij pri analizah in kartiranju v aplikaciji GIS. Rezultate, zbrane v raznih polotnih regijah, bodo sintetizirani za lažjo primerjavo med njimi. Za dostop do podatkov in informacij pa bo oblikovan spletni katalog z geopodatki in metapodatki.

Vodja WP: EURAC - Evrospka akademija v Bolzanu
Kathrin Renner
Viale Druso/Drususallee 1 39100 Bolzano/Bozen - Italy
Telefon: +39 0471 055 323
E-mail: kathrin.renner@eurac.edu

WP5 - Ovire in koridorji.

WP5 - Ovire in koridorji. Cilj delovnega paketa je določitev antropogenih ali ekoloških ovir, ki nekaterim vrstam preprečujejo migracijo vzdolž alpskega loka. Proučili bodo prekinitve povezav znotraj tipičnih življenjskih prostorov izbranih organizmov in upoštevali njihove potrebe. Ovire bodo klasificirali in uvedli konkretne ukrepe za zmanjšanje njihovega vpliva na migracijio določenih vrst ali na katerokoli drugo vrsto genskega pretoka. Omenjene ukrepe bi morali testirati in razviti v polotnih regijah (WP7).
Za dosego tega cilja je predvidenih pet faz:
  1. Izbor reprezentančnih vzorcev klasificiranih vrst, vezanih na migracijo, pogoji ekosistema in živalska vrsta (sesalci, ptice, ribe).
  2. Analza potreb posameznih vrst z vidika povezljivosti življenjskih prostorov (n.pr. maksimalna razdalja, značilnosti koridorjev/skalnate steze).
  3. Prostorska analiza realnih ali potencialnih življenjskih prostorov, njihove pomanjkljivosti v povezavah in vzroki (kvalitativne in kvantitativne ocene).
  4. Klasifikacija ovir po njihovem izvoru, dimenzijah, obliki in stopnji permeabilnosti ter ocena ekonomičnosti njihovega zmanjšanja.
  5. Priprava ukrepov za preseganje ovir in njihova klasifikacija glede na izvedljivost in uporabnost.

Vodja WP: UBA-AT - Zvezna agencija za okolje, Avstrija
Katrin Sedy
Spittelauer Lande 5, 1090 Wien, Austria
Telefon: +43 1 31304 3515
E-mail: katrin.sedy@umweltbundesamt.at

WP6 - Pravne ovire.

WP6 - Pravne ovire. Z večjo usklajenostjo pravnih aktov, vezanih na alpska zavarovana območja in s predlaganjem optimalnejšega statusa čezmejnih zavarovanih območij, se večajo tudi njihove potencialne možnosti za sodelovanje; izboljšajo se možnosti za migracijo ter za ohranjanje divjiih zveri.
Ko bodo ugotovljene pravne ovire za zavarovana območja in sosednja ozemlja, ki bi lahko preprečevale vzpostavljanje ekoloških mrež, bo mogoče najti ustrezne rešitve.
Ta del projekta prispeva k popolnemu pregledu možnih pravnih in fizičnih ovir za prosto gibanje divjih živali; pomemben pa je tudi za konkretno načrtovanje, za vzpostavitev povezav in drugih infrastruktur ter za upravljanje s podatki. Kmalu bo pripravljena praktična dokumentacija s celovitim opisom obstoječih pravnih ovir; posebna pozornost bo namenjena polotnim regijam in čezmejnim območjem. Organizirali bodo dve delavnici, ki bosta zbrali pomembna znanja in izkušnje za uvod v dokumentacijo in za končni posvet, ki bo sintetično prikazal rezultate tega dela projekta in njegove faze izvajanja v polotnih regijah.
Pred dokončno izvedbo projekta, bo dokumentacija objavljena in razširjena.
Z vsebinami končnega posveta bodo seznanjeni vsi vključeni subjekti celotnega alpskega prostora.

Vodja WP: MATTM - Ministrstvo za okolje, Italija
Paolo Angelini
Telefon: +39 06 572 281 54
E-mail: angelini.paolo@minambiente.it

WP7 - Izvajanje v pilotnih regijah.

WP7 - Izvajanje v pilotnih regijah. Delovni paket “Izvajanje” predstavlja proces podrobnega načrtovanja v raznih polotnih regijah (7). Vključuje podrobno kartiranje življenjskih prostorov, vzpostavitev modela krajine in določitev potenciala povezljivosti, potrebnega za povezavo pomembnih življenjskih prostorov in zagotovljanje migracijskih koridorjev za nekatere posebne živalske vrste. Proces ima za cilj vzpostavitev ekološkega kontinuuma in zmanjšanje fragmentacije prostorov, predvsem tam, kjer se soočajo z različnimi mnenji o upravljanju ozemlja. Obenem bo načrtovanje predstavljalo ključni element za dodatno fizično načrtovanje prostora za ohranjanje še živih območij, ki še niso bila fragmentirana ter so primerna za migracijo nekaterih posebnih živalskih vrst.
Ta proces predvideva učinkovito komuniciranje in strategije ozaveščanja znotraj polotnih regij. Poleg tega je potrebno vključevanje zainteresiranih subjektov, ki so že udeleženi pri dejavnostih v zvezi s povezovanjem, z biotsko raznovrstnostjo in z lokalnim razvojem. Med prve rezultate spada uvedba ene dejanske ozemeljske povezave in vsaj trije ukrepi za vzpostavitev ene ekološke mreže. Delovni paketi 4, 5 in 7 bodo usmerjeni v realizacijo projektnega cilja.

Vodja WP: TFPA - Task Force Zavarovana obmocja (Stalni sekretariat Alpske konvencije)
Guido Plassmann
256, Rue de la République F - 73000 Chambéry
Telefon: 0033(0)4 79 26 55 00
E-mail: info@alparc.org

WP8 - Izmenjava izkusenj v Alpah in izven njih.

WP8 - Izmenjava izkušenj v Alpah in izven njih. Prispevek WP 8 k projektu ECONNECT je ureditev rezultatov za lažje razumevanje ter prenos izkušenj na druge gorske regije. Aktivnosti za prenos znanj in izkušenj so namenjene vključevanju pomembnih subjektov na vseh ravneh: od stopnje odgovornosti (deležniki, managerji, NVO, VO, znanstveniki) do obsežnosti prostora (lokalne skupnosti, Alpe, Evropa). Za optimalno kritje in za jamčenje trajnosti rezultatov ECONNECT bodo smernice in sinteze projekta posredovane vsem vključenim lokalnim subjektom v alpskem loku ter tistim, ki so vezani v okviru EU. Ko bo dosežena dokaj napredna faza projekta, bodo znanja in izkušnje prenesli tudi v druge gorske regije.
Cilji, metodologije, aktivnosti in rezultati delovnega paketa bodo sintetizirani, obdelani in obširno objavljeni in oglaševani. WP je kot dopolnilna platforma v kontekstu, v katerem delavnice in poljudne publikacije nudijo informacije pomembnim nacionalnim ali transnacionalnim subjektom v polotnih regijah.
Na delavnico, namenjeno izmenjavi izkušenj in znanja, so bili povabljeni aktivni subjekti iz alpskega prostora in drugih goratih območij (predvsem iz Karpatov in Pirenejev), da so skupaj pripravili smernice in podali sugestije za politiko izvajanja. Rezultate bodo združili v t.i. zbirko orodij, ki bo dostopna administrativnim elementom polotnih regij znotraj projekta ECONNECT ter tudi večjim lokalnim/regionalnim, nacionalnim in evropskim institucijam.
Prednostni cilj bo tudi znanstvena promocija ob sodelovanju drugih WP. Splošni in znanstveni rezultati bodo objavljeni v znanstvenih publikacijah, predstavljeni na predavanjih ter na posterjih med raznimi srečanji (Alpine Space in Karpati).
Prva delavnica je potekala med 4. in 6. novembrom 2009 v Grenoblu, organizirala sta jo Cemagref in Univerza v Innsbrucku.

Vodja WP: UIBK - Univerza v Innsbrucku (Institut za ekologijo)
Leopold Fureder
University of Innsbruck Technikerstr. 25, A-6020 Innsbruck, Austria
Telefon: ++43 512 507 6125
E-mail: leopold.fuereder@uibk.ac.at
Econnect partners developed a internet-based GIS-analysis tool called "Joint ecological continuum analysis and mapping initiative (JECAMI). This tool is divided in 4 parts:
  • The CSI (Continuum Suitability Index)
  • The SMA (Species map application)
  • The PAM (Priority area maps)
  • The CARL (Connectivity analysis of riverine landscapes)


The tool is available at: http://gis.nationalpark.ch/arcgisserver_app/secure/econ_jecami.htm