EN IT DE SL FR

Informa-
cije o projektu.

Projekt ECONNECT financira Evropska unija v okviru Programa za območje Alp Alpine Space ETC, sofinancira pa ga Evropski sklad za regionalni razvoj –ERDF; obdobje izvajanja poteka od septembra 2008 do avgusta 2011. Celotno financiranje projekta znaša 3.198.240,00€.
Obveza projekta ECONNECT je oblikovanje ekološkega kontinuuma preko Alp. Ko se ugotovi pomen zavarovanih območij, je treba proučiti sistem povezanosti med njimi in doseči povezljivost med alpskimi ekološkimi sistemi. Za vzpostavitev ekološkega kontinuuma v alpskem prostoru, bo projekt ECONNECT upošteval praktične vidike (na primer trajnostno izkoriščanje zemlje), a tudi družbene in gospodarske vidike, ki so prav tako pomembni za vzpostavitev ekoloških mrež.

Cilji projekta.

Glavni cilj je zavarovanje biotske raznovrstnosti v alpskem prostoru. Cilj bo dosežen preko celovitega in multidisciplinarnega pristopa, ki bo usmerjen v spodbujanje oblikovanja ekološkega kontinuuma v alpski regiji. Posebna pozornost je namenjena regijam z visoko vrednostjo biotske raznovrstnosti, nato pa utrditvi in krepitvi povezav med temi ter drugimi mejnimi eko regijami (na primer sredozemska regija in Karpati).
Za dosego omenjenih ciljev namerava projekt izvesti vrsto aktivnosti, ki jih lahko združimo v tri sklope:

Zbiranje informacij:
  • koordinirati geografske podatke vseh držav udeleženk
  • upoštevati vsako fizično ali pravno oviro za izvedbo ekoloških koridorjev
  • določiti ekološke koridorje med regijam z visoko vrednostjo biotske raznovrstnosti v Alpah in drugih eko regijah

Dejavnosti na terenu:
  • vzpostaviti, sprejeti in preizkusiti metodološki pristop za oblikovanje ekoloških koridorjev in ga uveljaviti po vsej alpski regiji
  • okrepiti sodelovanje med pomembnimi institucijami
  • udejaniti zamisli in aktivnosti v pilotnih regijah z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti

Komunikacija:
  • poudariti pomen ekološke povezljivosti
  • široko javnost seznaniti z rezultati opravljenega dela

Metodoloski pristop.

Projekt ECONNECT sloni na holističnem pristopu za razvoj ekoloških mrež. Projekt želi razviti interakcijo med multinacionalnimi in znanstvenimi upravnimi institucijami. Opraviti bo treba obširen pregled celotnega alpskega loka in vsake regije, ki je pomembna za ekološke povezave; rezultat bo dosežen ob upoštevanju informacij posebnega znanstvenega pomena iz izbranih območij (ključno območje) in stopnje medsebojne povezljivosti med njimi (koridorji). Ugotoviti bo treba tudi, kakšne so naravne, družbene in gospodarske ovire, ki preprečujejo izvajanje povezovanja; na koncu bo treba najti rešitve za njihovo preseganje.
Ker zamisel o ekološki povezljivosti vključuje tudi nezavarovana območja, bo treba preučiti vpliv politike in vpliv, ki bi ga ekološka mreža lahko imela na razvoj gospodarskih dejavnosti in na gradnjo novih infrastruktur.